Wpatrzny w morze,ws³uchany w wiatr,
policzyæ chcê ile to lat.
B³adzê bez Ciebie,wœród zwyk³ych chwil,
czekaj¹c ufnie na lepsze dni.

ref.:
Bo ci¹ge...
Kocham,kocham czarne oczy Twe,
gdzie kolwiek jestem
wszêdzie widzê w³aœne je,
Twe czarne oczy
jak na niebie gwiazdy dwie,
urzek³y mnie. (2x)

Sto mi³ych wspomnieñ powraca znów,
lecz nie ma nic z Twych czu³ych s³ów.
Mia³o byæ piêknie,a jest mi Ÿle,
Gdzie jesteœ dzisiaj?
Czy ktoæ to wie?

ref. (2x)

Z nadziej¹ w sercu trwam nie od dziœ,
Mo¿e otrzymam od Ciebie list?
Tak wyczekany, wyœniony tak,
Jak pierwszy ma³y wioseny kwiat.

ref. (2x)

Vídeo incorreto?