Mnie niczego nie potrzeba, nic, prócz lasu, nic, prócz nieba,
mnie niczego nie potrzeba, starczy to, co mam.
Mam niewiele - tylko siebie wraz star¹ gitarê,
i têsknotê za taborem i wêdrowny szlak.

ref.:
Ach, dajcie mi gitarê, bêdê œpiewa³ wam,
a jak chcecie, to zatañczê i pojadê w œwiat.
Dajcie mi gitarê, z któr¹ wiele lat
wraz z taborem objecha³em niemal ca³y œwiat.

Mnie pieniêdzy nie potrzeba, szczêœcia nie przynosz¹ mi,
ja chcê tañczyæ, ja chcê œpiewaæ, by pocieszyæ ³zy.
Mnie niczego nie potrzeba, starczy to, co mam.
Có¿ zosta³o Cyganowi? Tylko œpiewaæ, graæ!

ref.:
Ach, dajcie mi gitarê, bêdê œpiewa³ wam,
a jak chcecie, to zatañczê i pojadê w œwiat.
Dajcie mi gitarê, z któr¹ wiele lat
wraz z taborem objecha³em niemal ca³y œwiat. (x4)

Vídeo incorreto?