Choæ widzia³em ciê przez chwilê
Tylko jeden w ¿yciu raz
W sercu moim pozosta³a
Ju¿ na zawsze twoja twarz
Odt¹d zawsze jesteœ przy mnie
Jesteœ w ka¿dym moim œnie
Marzê o tym by cie spotkaæ
I z nadziej¹ wo³am cie

Gdzie jesteœ gdzie moja wyœniona
Moja ksiê¿niczko z cudownych snów
Chcia³bym ciê tuliæ w swych ramionach
Zanim odejdziesz znów gdzieœ we mgle
Znikniesz znów

Mo¿e jesteœ gdzieœ daleko
Tam gdzie ciê nie znajdzie nikt
Tylko noc¹ potajemnie
W moje sie zakradasz sny
Mo¿e myœlisz o mnie czasm
Mo¿e wcale nie znasz mnie
Kiedyœ wreszcie ciê odnajdê
Tylko jeszcze nie wiem gdzie

Gdzie jesteœ...

Vídeo incorreto?