Noc, noc, noc, niebo pe³ne gwiazd,
Zmrok siê w ciemnoœæ nagle zmienia.
Wiem, wiem, wiem, jedna spoœród nich,
Mo¿e moje spe³niæ pragnienia.

Nikt nie dowie siê, czego bardzo chcê,
O czym marzê gdzieœ na serca dnie.
Chyba tylko ty, mo¿esz w oczach mych,
ZnaleŸæ tê ukryt¹ prawdê.

Gwiazda w górze lœni,
Pierwszym mym ¿yczeniem jesteœ ty!
Spadaj¹ca gwiazda spe³nia sny,
W których g³ówn¹ rolê grasz ty!

Tak, tak, tak, spada jedna z gwiazd,
Cicho zsuwa siê z wysoka.
Mo¿e dziœ wreszcie powiem ci,
Powiem, jak ciê bardzo kocham.

Ca³y œwiat niech wie, ¿e ja kocham ciê,
¿e bez ciebie ¿yæ nie umiem ju¿.
Popatrz w oczy me, bo gdzieœ na ich dnie
znajdziesz tê ukryt¹ prawdê.

Gwiazda w górze lœni,
pierwszym mym ¿yczeniem jesteœ ty!
Spadaj¹ca gwiazda spe³nia sny,
w których g³ówn¹ rolê grasz ty!

Gwiazda w górze lœni,
pierwszym mym ¿yczeniem jesteœ ty!
Spadaj¹ca gwiazda spe³nia sny,
w których g³ówn¹ rolê grasz ty!

Gwiazda...
Gwiazda...

Ca³y œwiat niech wie, ¿e ja kocham ciê,
¿e bez ciebie ¿yæ nie umiem ju¿.
Popatrz w oczy me, bo gdzieœ na ich dnie
znajdziesz tê ukryt¹ prawdê...

Gwiazda w górze lœni,
pierwszym mym ¿yczeniem jesteœ ty!
Spadaj¹ca gwiazda spe³nia sny,
w których g³ówn¹ rolê grasz ty! (x4)

Gwiazda!

Vídeo incorreto?