Pewnego dnia id¹c miastem, wœród kwiatów, bulwarów drzew. Spotka³em ciebie dziewczyno ty uœmiecha³aœ siê. Od pierwszej chwili ujrzenia ciê sam nie wiem, czego mi brak, od razu wpad³aœ w oczka me, od razu w tobie zakocha³em siê.

Ref.:
Iwona, Iwona, Iwona jak piêkne jest imiê twe. Iwona, Iwona, Iwona ja bardzo kocham ciê. Iwona, Iwona, Iwona tyœ piêkna jak ró¿y kwiat. Iwona, Iwona, Iwona ja kocham ciebie mocno tak. Iwona, Iwona, Iwona ja kocham ciebie mocno tak.

Iwona jest teraz dziewczyn¹ m¹ wiec kocham j¹ a ona mnie. Codziennie na spacer wychodzê z ni¹, by razem byæ i bawiæ siê. Byæ mo¿e przyjdzie kiedyœ taki dzieñ, gdy trzeba bêdzie rozstaæ siê, lecz ja nigdy nie zapomnê ciê i nie zapomnê nigdy imiê twe.

Ref.:
Iwona, Iwona, Iwona jak piêkne jest imiê twe. Iwona, Iwona, Iwona ja bardzo kocham ciê. Iwona, Iwona, Iwona tyœ piêkna jak ró¿y kwiat. Iwona, Iwona, Iwona ja kocham ciebie mocno tak. Iwona, Iwona, Iwona ja kocham ciebie mocno tak.

Vídeo incorreto?