Œpij spokojnie, bo ju¿ zasn¹³ dzieñ
Bêdê z tob¹, gdy nadejdzie sen

Wiatr za oknem na dobranoc zakochanym gra
Zakochanym tak jak ty i ja

Œpij spokojnie, w górze wielki wóz
Zabra³ smutki i nie wróc¹ ju¿

A ja nocy tej przy tobie z³e wyp³oszê sny
I obudz¹ siê poranne mg³y

Œpij spokojnie, jestem blisko tak
Bêdê zawsze, mi³oœæ ma swój smak

Ju¿ nied³ugo noc odejdzie, œwit rozwieje sny
Pozostnie mi³oœæ, ja i ty

Vídeo incorreto?