Wstajê dziœ rano, pe³en emocji,
Widzê Ciê znowu w oczach mych,
Chcia³bym dziœ z Tob¹, byæ jaknajd³u¿ej,
Bardzo Ciê kocham, lecz nie wiesz tego Ty...

Ref.:
Kocham Ciebie dziewczyno,
z moich pieknych kolorowych snów,
Widzê Ciebie przed oczami w ka¿d¹ noc...
Tak jak kiedyœ z Tob¹ by³em,
chcia³bym byæ przy Tobie ca³y czas,
I wszysycy by, podziwiali nas.

Wstajê dziœ rano, pe³en emocji,
I ci¹gle widzê oczy Twe,
Nie wiem dlaczego, mnie porzuci³aœ,
Jednak pamiêtaj, wci¹¿ pamiêtaj, ¿e...

Ref.:
Kocham Ciebie dziewczyno,
z moich pieknych kolorowych snów,
Widzê Ciebie przed oczami w ka¿d¹ noc...
Tak jak kiedyœ z Tob¹ by³em,
chcia³bym byæ przy Tobie ca³y czas,
I wszysycy by, podziwiali nas. (x2)

Vídeo incorreto?