La la la laj laj la laj (x3)

Gdy tañcze z tob¹ wiruje mój œwiat,
a serce wybija ten takt.
I jak w cudownej ekstazie wci¹¿ trwa,
dopóki muzyka nam gra

Oczu od ciebie oderwaæ nie mogê, bo jak
tob¹ nasyciæ i serce i zmys³y, no jak?

Mi³a ma, mi³a ma, mi³a ma, zwariowa³a ta noc.
Sam nie wiem, Sam nie wiem sk¹d bierze sie w tobie ta moc.
Mila ma, mila ma, mila ma, jeœli serce masz,
chce wiedzieæ, chce wiedzieæ czy ty mi na pewno je dasz...
Serce mi dasz!

La la la laj laj la laj (x3)
(La la la laj laj la laj) (x3)

Mija³y tygodnie i smutnia³ mój œwiat,
i serce zmienia³o swój takt.
i coœ ulecia³o, nieznane jak ptak,
choæ w duszy muzyka wci¹¿ gra.

Oczy me zimne nie patrz¹ na ciebie, bo jak
d³ugo tak mo¿na wci¹¿ czekaæ i czekaæ na znak?

Mila ma, mila ma, mila ma, przeminê³a ta noc.
Jak banka mydlana, jak banka prysnê³a twa moc.
Mila ma, mila ma, mila ma, zamiast serca masz glaz!
Ze kochasz powiedzieæ, powiedzieæ nie chcia³aœ choæ raz...
Choæ jeden raz!

La la la laj laj la laj (x3)

Vídeo incorreto?