Wœród paru ulic stu samotny w szarym t³umie
Ju¿ nie wiem sam co robiæ mam i dok¹d iœæ
Gdzie jesteœ mi³a ma odnaleŸæ Ciê nie umiem
By zabraæ gdzieœ daleko st¹d na inny l¹d.

REF.:
Zgubi³aœ mi siê moja ma³a Ma³gorzato
Piêkna figlarko najpiêkniejsza jak¹ znam
Chyba urodê skrad³aœ najwspanialszym kwiatom ( u³o u³oo)
Za jeden uœmiech twój dam wszystko to co mam.

Wœród paru ulic stu pod rozpalonym niebem
Z nadziej¹ w sercu b³¹kam siê nie wiedz¹c gdzie
Lecz serce mówi mi ¿e wkrótce znajdê Ciebie
¯e szczêœciem bêdziesz mi na wszystkie przysz³e dni.

REF.

Wœród paru ulic stu samotny w szarym t³umie
Ju¿ nie wiem sam co robiæ mam i dok¹d iœæ
Gdzie jesteœ mi³a ma odnaleŸæ Ciê nie umiem
By zabraæ gdzieœ daleko st¹d na inny l¹d.

REF.

Vídeo incorreto?