Noc, noc, noc, niebo pe³ne gwiazd
zmrok siê w ciemnoœæ nagle zmienia
Wiem, wiem, wiem, jedna spoœród nich
mo¿e moje spe³niæ pragnienia

Nikt nie dowie siê, czego bardzo chcê
o czym marzê gdzieœ na serca dnie
Chyba tylko ty mo¿esz w oczach mych
znaleŸæ tê ukryt¹ prawdê

Gwiazda w górze lœni
pierwszym mym ¿yczeniem jesteœ ty
Spadaj¹ca gwiazda spe³nia sny
w których g³ówn¹ rolê grasz ty

Tak, tak, tak - spada jedna z gwiazd
cicho zsuwa siê z wysoka
Mo¿e dziœ wreszcie powiem ci
powiem, jak ciê bardzo kocham

refrain:
Ca³y œwiat niech wie, ¿e ja kocham ciê
¿e bez ciebie ¿yæ nie umiê ju¿
Popatrz w oczy me, bo gdzieœ na ich dnie
znajdziesz tê ukryt¹ prawdê

Gwiazda w górze lœni
pierwszym mym ¿yczeniem jesteœ ty
Spadaj¹ca gwiazda spe³nia sny
w których g³ówn¹ rolê grasz ty... (2x)

Gwiazda
Gwiazda

refrain

Gwiazda w górze lœni
pierwszym mym ¿yczeniem jesteœ ty
Spadaj¹ca gwiazda spe³nia sny
w których g³ówn¹ rolê grasz ty... (4x)

Gwiazda

Vídeo incorreto?