Spój¿ dzieñ wyprawy w³aœnie koñczy siê kochana
¯ó³te tulipany Ty mi dajesz rozeœmiana
Mówisz ¿e tak musi byæ i nie chcesz ode mnie nic.

Ref.:
¯ó³te tulipany, ¿ó³te tulipany,
¯ó³te tulipany, zwiastuny rozstania,
Chc¹ byœ mi je da³a,
Lecz nie mówi¹ nic, lecz nie mówi¹ nic.
¯ó³te tulipany, zwiastuny rozstania,
Chc¹ byœ zapomnia³a,
Lecz nie mówi¹ nic, lecz nie mówi¹ nic.
¯ó³te tulipany, zwiastuny rozstania,
Chc¹ byœ odjecha³a, lecz nie mówi¹ nic,
Lecz nie mówi¹ nic, lecz nie mówi¹ nic.

Odjecha³aœ ma³a, zostawi³aœ tulipany,
Po naszej mi³oœci, zosta³y mi tylko na nic,
Czemu wiêc tak musi byæ,
Nie powiedzia³aœ mi nic.

Ref.