Rzuci³aœ zów przede mn¹ tyle kart,
jedn¹ z nich mia³em byæ ja.

Oczarowa³aœ mnie,
wci¹gne³aœ w ¿ycia grê,
dam¹ karo by³aœ Ty, obiecane sny.
Oczarowa³aœ mnie,
wci¹gne³aœ w ¿ycia grê,
dam¹ karo by³aœ Ty, obiecane na jawie sny.
W kalendarzu kartek brak,
a ty nadal jesteœ ma.

Oczarowa³aœ mnie,
wci¹gne³aœ w ¿ycia grê,
dam¹ karo by³aœ Ty, obiecane sny.
Oczarowa³aœ mnie,
wci¹gne³aœ w ¿ycia grê,
dam¹ karo by³aœ Ty, obiecane na jawie sny.
Stary zegar wybija czas,
aby mi³oœæ trwa³a w nas.

Oczarowalas mnie,
wciagnelas w zycia gre,
dama karo bylas ty, obiecane sny.
Oczarowalas mnie,
wciagnelas w zycia gre,
dama karo bylas ty, obiecane na jawie sny.
Oczarowalas mnie,
wciagnelas w zycia gre,
dama karo bylas ty, obiecane sny.
Oczarowalas mnie,
wciagnelas w zycia gre,
dama karo bylas ty, obiecane na jawie sny.