W codziennoœci zgie³ku zabiegani ludzie,
ka¿dy z nich zach³annie zbiera dzieñ do dnia,
tylko ty gdzieœ b³¹dzisz,
znaleœæ siê nie umiesz
w œwiecie, w którym coraz wiecêj z³a...
Wcia¿ nie mo¿esz dostrzec,
¿e ktoœ bardzo czeka
na twój jeden uœmiech, jeden znak.

Sercem spójrz na œwiat,
sercem szczêœcie nieœ,
sercem mi³oœæ daj,
sercem radoϾ bierz.
Coraz trudniej wierzyæ, coraz trudniej ufaæ,
kiedy w sercu pustka, gdy nadziei brak...
Coraz trudniej wybraæ te w³aœciw¹ drogê,
a gdy chcesz coœ zmieniæ, nie wiesz, jak?
Tak nie³atwo dostrzec, ¿e ktoœ bardzo czeka
na twój jeden uœmiech, jeden znak.

Sercem spójrz na œwiat,
sercem szczescie nies,
sercem milosc daj,
sercem radosc bierz.
Sercem spojrz na swiat,
sercem szczescie nies,
sercem milosc daj,
sercem radosc bierz.

Sercem spojrz na swiat,
sercem szczescie nies,
sercem milosc daj,
sercem radosc bierz.

Sercem spojrz na swiat,
sercem szczescie nies,
sercem milosc daj (milosc daj, milosc daj)...
sercem radosc bierz.

Vídeo incorreto?