Gdy w oczach dziewczynê ujrza³em, granatu i czerñ niez³y b³ysk
O z³oœci Twej tyle wiedzia³em, nie lubisz gdy burza nam grzmi
Za oknem ju¿ niebo œciemnia³o, w kominie rozhula³ siê wiatr
A dla Mnie muzyki za ma³o, i lubiê gdy burza mi gra.


Pada, pada, pada deszcz, zimne nuty z nieba
Pada, pada, pada deszcz, w liœciach gra i œpiewa
Pada, pada, pada deszcz, ³apie Mnie za rêkê
Œpiewa, œpiewa, œpiewa deszcz, deszczow¹ piosenkê.


Gdy w oczach jest nieba okruszek, dziewczyno daj rêkê i chodŸ
Ja z deszczem wyœpiewaæ siê muszê, nie wa¿ne czy w dzieñ czy to noc
Parasol niech œpi dzisiaj w szafie, wystarczysz mi Ty i ten deszcz
Deszczowy ch³ód w d³onie na ³apie, zaœpiewaj wraz ze mn¹ gdy chcesz.


Pada, pada, pada deszcz, zimne nuty z nieba
Pada, pada, pada deszcz, w liœciach gra i œpiewa
Pada, pada, pada deszcz, ³apie Mnie za rêkê
Œpiewa, œpiewa, œpiewa deszcz, deszczow¹ piosenkê. (x2)

Vídeo incorreto?