Przyby³aœ w chwili tej ostatniej
Na peron jakby sp³yn¹³ dar
W powietrzu dr¿y list po¿egnalny
Tych kilka s³ów i szara ³za

Ten peron ³ez
Tylko na nim pada deszcz
A muzyka szklanych serc
Ci¹gle gra, ci¹gle jest

Ten peron ³ez
Ty ¿egna³aœ wtedy mnie
Jakbym rusza³ w wielki rejs
W sin¹ dal, d³ug¹ dal

Mi³oœci mej ju¿ nadszed³ kres
I wszystko juz skoñczy³o siê
Nie wiem dlaczego tak zaczê³o siê
Dlaczego zgas³o nie wie nikt