Wiatr samotnik
Co przed siebie na przód ci¹gle gna
Doœæ ju¿ ma samotnych nocy
Smutek dobrze zna
Choæ odnaleŸæ swoj¹ mi³oœæ
Nasz samotny wiatr
I pewnego dnia
Dziewczynie piêknej serce skrad³

Aaaa... ja, ja, jaj... psotny wiatr
Aaaa... ja, ja, jaj... serce skrad³
Aaaa... ja, ja, jaj... pogna³ w œwiat
Aaaa... ja, ja, jaj... psotny wiatr

Zakochany wiatr
Weso³o tañczy poœród drzew
Ca³y œwiat us³yszy nas
Radosny jego œmiech
A dziewczyna szuka wiatru
W polu roni ³zy
Psotny wiatr jej ukrad³ serce
I spokojne sny

Aaaa...

Vídeo incorreto?