Mój stary dom nad brzegiem rzeki sta³ -
wspomnienie dawnych dni w mym sercu wci¹¿ siê tli.
W ogrodzie ró¿, w ogrodzie pe³nym malw
szczêœliwy tak mia³em dzieciñstwa œwiat,

Mój stary dom bielone œciany mia³,
przy domu brzozy cieñ pamiêtam, jak przez mg³ê.
Kaflowy piec - z kominka bucha³ ¿ar,
pozosta³ tam dzieciñstwa czar...

Rodzinny dom dziœ widzê tylko w snach,
dzikiego wina liœæ a¿ poza dach...
Mój stary dom po nocach mi siê œni
nie wróc¹ nigdy ju¿ beztroskie dni. (x2)

Przekorny los powiedzia³: "graj" - wiêc gram,
z gitar¹ za pan brat szukam lepszych dni.
Czas przyszed³ na budowê w³asnych œcian,
nie mo¿na wci¹¿ wspomnieniem ¿yæ.

Rodzinny dom. . . itd. (x2)

Rodzinny dom. . . itd. (x2)

Vídeo incorreto?