Ws³uchaj siê w struny gitary,
wiatr niech ci resztê dopowie,
¿e serce swoje da³am w niewolê,
¿e mi³oœæ moja da³am tobie.

Widzê w marzeniach twa postaæ,
wiatr czesze twe jasne w³osy,
biegniesz radosna jak kwietna wiosna
po trawie mokrej od rosy.

Jesteœ mi gwiazd¹ w noc ciemna,
jesteœ mym s³oñcem na niebie.
Przytul, poca³uj, serca nie ¿a³uj,
bo szczêœciem moim kochaæ ciebie.

Vídeo incorreto?