Siwy koniu
Kary koniu
Tyle noc¹ spad³o gwiazd
Mo¿e spe³ni siê marzenie
I nie zgasi s³oñca blask

Siwy koniu
Kary koniu
Mi³oœæ opêta³a mnie
Lecz nie powiem nic nikomu
Nikt nie dowie siê (2x)

Siwy koniu
Kary koniu
Dziœ którego z was mam braæ?
Chcê pojechaæ do dziewczyny
By jej mi³oœæ swoja daæ

Siwy koniu
Kary koniu
Mi³oœæ opêta³a mnie
Lecz nie powiem nic nikomu
Nikt nie dowie siê (2x)

Siwy koniu
Kary koniu
Chocia¿ tyle spad³o gwiazd
Nag³e wró¿by i zaklêcia
Szczêœcia nie da³ ¿aden z was

Siwy koniu
Kary koniu
Mi³oœæ opêta³a mnie
Lecz nie powiem nic nikomu
Nikt nie dowie siê (4x)

Vídeo incorreto?