Zbyt wiele jest w ¿yciu chmur,
zbyt wiele zmartwieñ wiele trosk
I nagle staje siê cud gdy
zechce mi³oœæ daæ nam los.

Zbyt wiele krêtych jest dróg,
kiedy chcesz znaleŸæ ¿ycia sens
I nagle staje siê cud i
z prostych s³ów uk³adasz wiersz

REFREN:
Nie trzeba wielkich s³ów, nie trzeba z³otych gór
By razem dobrze by³o nam
Wystarczy dotyk r¹k, wystarczy oczu blask
Wystarczy ¿e ciê blisko mam.

Wœród zwyk³ych codziennych spraw
stworzymy w³asny ma³y œwiat
W miejscu zatrzyma siê czas
tu nikt nie bêdzie liczy³ lat.

Podaruj mi radoœæ sw¹,
daj mi twój uœmiech i twe sny
Podaruj mi ka¿dy dzieñ
daj mi twój smutek i twe ³zy

Vídeo incorreto?