Wpatrzony w morze, ws³uchany w wiatr,
Policzyæ chcê, ile to lat.
B³¹dzê bez ciebie, wœród zwyk³ych chwil,
Czekaj¹c ufnie, na lepsze dni.

Bo ci¹gle kocham, kocham czarne oczy twe.
Gdziekolwiek jestem, wszêdzie widzê w³aœnie je.
Twe czarne oczy, jak na niebie gwiazdy dwie,
Urzek³y mnie... (x2)

Sto mi³ych wspomnieñ powraca znów.
Lecz nie ma nic z twych czu³ych s³ów.
Mia³o byæ piêknie, a jest mi Ÿle.
Gdzie jesteœ dzisiaj, czy ktoœ to wie.

Bo ci¹gle kocham, kocham czarne oczy twe.
Gdziekolwiek jestem, wszêdzie widzê w³aœnie je.
Twe czarne oczy, jak na niebie gwiazdy dwie,
Urzek³y mnie... (x2)

Z nadziej¹ w sercu trwam nie od dziœ.
Mo¿e otrzymam od ciebie list.
Tak wyczekany, wyœniony tak,
Jak pierwszy ma³y, wiosenny kwiat.

Bo ci¹gle kocham, kocham czarne oczy twe.
Gdziekolwiek jestem, wszêdzie widzê w³aœnie je.
Twe czarne oczy, jak na niebie gwiazdy dwie,
Urzek³y mnie... (x2)

Vídeo incorreto?