Bardzo lubiê wiosnê,
jasn¹ i radosn¹,
jak œpiewa pierwszy ptak,
a ja z ptakiem nuce tak:

¯ycie, to s¹ chwile, chwile
tak ulotne, jak motyle,
a zegar daje znak,
nie zatrzymasz go i tak.
Wiêc wspominaj chwile mile,
przecie¿ by³o ich a¿ tyle...
Zegar nie zaszkodzi nam,
niech czas biegnie, co mi tam!

Lubiê czekaæ lata
sk¹panego w kwiatach,
gdy ciep³y deszczyk gra,
a ja z deszczem nuce tak:

¯ycie, to s¹ chwile, chwile
tak ulotne, jak motyle,
a zegar daje znak,
nie zatrzymasz go i tak.
Wiêc wspominaj chwile mile,
przecie¿ by³o ich a¿ tyle...
Zegar nie zaszkodzi nam,
niech czas biegnie, co mi tam!

Lubiê, gdy jest jesieñ,
¿o³to rudy wrzesieñ,
wko³o wiatr ponuro ³ka,
a weso³o œpiewam ja:

¯ycie, to s¹ chwile, chwile
tak ulotne, jak motyle,
a zegar daje znak,
nie zatrzymasz go i tak.
Wiêc wspominaj chwile mile,
przecie¿ by³o ich a¿ tyle...
Zegar nie zaszkodzi nam,
niech czas biegnie, co mi tam!

Piêkna jest i zima,
kiedy mróz siê trzyma,
œwiat bia³y, niczym sen,
a ja œpiewam refren ten:

¯ycie, to s¹ chwile, chwile
tak ulotne, jak motyle,
a zegar daje znak,
nie zatrzymasz go i tak.
Wiêc wspominaj chwile mile,
przecie¿ by³o ich a¿ tyle...
Zegar nie zaszkodzi nam,
niech czas biegnie, co mi tam!

Vídeo incorreto?