Ledwie œwit ciemn¹ nockê przegoni³
i na niebie pojawi³ sie wrzask
sadem sz³aœ poœród starych jab³oni
a w twych oczach poranny œni³ blask (2x)

ref.:
Za twoje oczy i w ogieñ bym wskoczy³
za twe oczy bym da³ ca³y œwiat (2x)

Twoje w³osy wiatr letko rozwiewa³
có¿ bym da³ ¿ebym ja trêtwym by³
gdzieœ cichutko w ga³êziach ptak œpiewa³
piosenkê o tym jak piêknie jest ¿yæ (2x)

ref. (2x)

3.Koszyk pe³en jab³uszek rumianych
nios³aœ id¹c z powrotem przez sad
a w twych oczach jedyny kochany
jak w zwierciadle odbija³ sie œwiat (2x)

ref. (2x)

Pokocha³em na wieki twe oczy
od tej pory o oczach twych œnie
marze o oczach twych ka¿dej nocy
myœlê o nich wci¹¿ przez ca³e dnie (2x)

ref. (3x)

Vídeo incorreto?