Blëstanti ugnis, gæstanti viltis.
Mano viduje - ðëlstanti audra.

Ðaltas vëjas - á juodas bures.
Karðtas kraujas plauna þaizdas.

Blëstanti ugnis, gæstanti viltis.
Tavo akyse sustingusi kanèia.

Aðtrios ðukës ástrigusios delnuos.
Tylanti malda sielos pasmerktos.

Vídeo incorreto?