Yon, yon! Yon, yon! Yon, yon! Yon, yon!

Ichi no tsugi wa ni (he, hei!)
Ni no tsugi wa san (he, hei!)
San no tsugi wa, uu, yon (foo!)

Yon, yon! Yon, yon! Yon, yon! Yon, yon!

Nana no mae wa roku (he, hei!)
Roku no mae wa go (he, hei!)
Go no mae wa, uu, yon (foo!)

Yon, yon! Yon, yon! Yon, yon! Yon, yon!

Shiawase no shi
Shinu ja nai shi (foo!)
Shippai no shi
Yoroshiku no yon (foo!)

Shiawase no shi
Shinu ja nai shi (foo!)
Bitamin no shi
Yorokobi no yon
Yon, yon. Yon, yon (foo!)

Yon, yo, yo, yo, yon, yon
Yon, yo, yo, yo, yon, yon (yoishoo!)

Yon, yo, yo, yo, yon, yon
Yon, yo, yo, yo, yon, yon (yokkorasho!)

Yon, yo, yo, yo, yon, yon
Yon, yo, yo, yo, yon, yon (yosshaa!)
Yon, yo, yo, yo, yon, yon
Yon, yo, yo, yo, yon, yon (oishii!)

Yon, yon! Yon, yon! Yon, yon! Yon, yon!

Ichi no tsugi wa ni (he, hei!)
Ni no tsugi wa san (he, hei!)
San no tsugi wa, uu, yon (foo!)

Nana no mae wa roku (he, hei!)
Roku no mae wa go (he, hei!)
Go no mae wa, uu, yon (foo!)

Yon, yon! Yon, yon! Yon, yon! Yon, yon!
Yon, yon! Yon, yon! Yon, yon! Yon, yon!

Shiawase no shi
Shinu ja nai shi (foo!)
Shippai no shi
Yonaoshi no yon (foo!)

Shiawase no shi
Shinu ja nai shi (foo!)
Oishii no shi
Yorokobi no yon
Yon, yon, yon, yon (foo!)

Yon, yon! Yon, yon! Yon, yon! Yon, yon!

Vídeo incorreto?