Nobody's fault but mine,
nobody's fault but mine
If I don't read it my soul be lost
I have a bible in my home,
I have a bible in my home
If I don't read it my soul be lost
Mmm, father he taught me how to read,
father he taught me how to read
If I don't read it my soul be lost, nobody's fault but mine
Ah, Lord, Lord, nobody's fault but mine
If I don't read it my soul be lost
Ah, I have a bible of my own,
I have a bible of my own
If I don't read it my soul be lost
Oh, mother she taught me how to read,
mother she taught me how to read
If I don't read it my soul be lost, nobody's fault but mine
Ah, Lord, Lord, nobody's fault but mine
If I don't read it my soul be lost
And sister she taught me how to read,
sister she taught me how to read
If I don't read it my soul be lost, nobody's fault but mine
Ah, mmm, Lord, Lord, nobody's fault but mine
If I don't read it my soul'd be lost, mmm

Vídeo incorreto?