Hayit(a) elem sh'chor einaim va'ani yaldah,
hikshavti led'vareicha vesham'ati agadah.
Bechalil, betof uvim'tziltaim ha'olam nivnah,
beshirim cholmim, shanah achar shanah.

Atah iti halailah, k'mo lifnei shanim,
kiShlomo ro'eh bashoshanim.
Veshuv anachnu yachad, tzochakim lazman,
adain kan, adain kan.

Yad'anu sa'ar umavon vechilufei onot,
ve'et ahavatah shel hanavah shebabanot,
hechalil tzalul vehed misel'a shuv oneh "amen,"
veshireinu hayashan od mitnagen.

Ata iti halailah...

Vídeo incorreto?