Kechochav atur ve'etah badad
gemali yishak ofakim
dim'dumim yil'havu bishmei-ad
tz'lalim nech'makim
Elohai yin'tzor sh'lomi
et libi yin'dod lamer'chakim

Al gemali atur ech'bok (et) hash'chakim
kochavi yahel veyif'tzach bemiz'mor
behod midbar uk'sam
bein kash'tot hadim'dumim
mig'mali echra ve'etpalel
be'ergat navad le'Elohav.
mig'mali echra ve'etpalel
be'ergat navad le'Elohav.

Ra'amat harim sagrah alai
va'ekale beken/began nesharim
mim'romim chafefu mish'olai
d'kalim tzilam por'sim
za'a meitari beron kochavai
hemyat shir yan'imu inbalim

Al gemali...

Vídeo incorreto?