Rak otach ohev halailah
dimdumim umanginot
vehamatanah sheli halailah
bli otan ha'achzavot.

Rak otach rotze halailah
ein li klum, gam lo milim
va'ani cholem, choshev alaich
at kmo milion shirim.

Ko zarah at li velamah
halacht im mishehu acher
lif'amim ani choshev
ech le'ehov otach halailah
ein li lailah, ein li yom
ein li lailah.

Rak itach efrot halailah
im meitar veneshamah
rak otach rotzeh halailah
im hatzlilim vehad'mamah.

Ko yafah at li velamah
halacht li le'olam acher
lif'amim ani choshev
mah la'asot levad kol lailah
mah li lailah, mah li yom
mah li lailah.

Rak otach ohev halailah
dimdumim umachshavot
vehamanginah sheli halailah
kmo otan ha'achzavot.

Ko rakah et li velamah
hafacht lemashehu acher
lif'amim ani choshev
ech le'ehov otach kol lailah
at li lailah, at li yom.

Vídeo incorreto?