Ten et hashamaim vehashemesh hachamah
ten lir'ot otam min han'shamah
ten lanefesh shetiv'ar
ten lihyot chofshi ume'ushar

Shir lanu shir ush'lach lanu or
ten yom bahir ve'erev tahor
tzach benafshi, lavan umu'ar
bo'ah chofshi velech me'ushar

Yesh yamim yafim shehad'rachim bahem g'dolot
yesh dvarim gdolim/tovim/yafim gam baleilot
vechol mah she'od notar
rak lihyot chofshi ume'ushar

Shir lanu shir...

Od t'filah achat anachnu nevakesh mimcha
od t'filah nari'a leshimcha
z'chor otanu gam machar
ten lihyot chofshi ume'ushar

Shir lanu shir...

Vídeo incorreto?