Eizeh ke'ev
memale et halev
etzev orev kol hazman,
ilu yad'at
eich she'at bi nag'at
lu rak natat li siman.

Pachad nofel veha'ofek afel
yam arafel me'ayem,
reg'a bat'hom
ufit'om kam od yom
reg'a shel chom menachem.

Im ahavah yesh ba'olam
im ahavah yesh ba'olam,
lo ne'elam,
yesh od osher mushlam
shemechakeh li ei sham.
(x2)

Eifo hayad
hamushetet la'ad
el ha'echad, ha'achat?
Eizeh teiruf,
mechaber guf beguf,
bo'i na'uf, lo nin'chat.

Im ahavah yesh ba'olam...

Vídeo incorreto?