Latet et han'shama ve'et halev,
latet, latet kshe'ata ohev.
Ve'ech motz'im et hahevdel
shebein lakachat ulekabel,
od tilmad latet, latet...

Legalot sodot beseter,
lehatir et s'vach hakesher,
k'shehalev b'cha nitzbat
mikol chiyuch, mikol mabat

Ata nizhar, ata yode'a
vechutz mimcha ish lo shome'a
pose'a bein hadakuyot
umemale sha'ot p'nuyot.

Chorus:
Latet et han'shama ve'et halev
latet kshe'ata ohev
od tilmad latet, latet

Mookie:
Besof kol hadrachim
me'achorei hahar
tz'lilim she'lo nishma
milim she'lo nomar
ha'ahavah hi kol echad
ha'osher hu kol davar
uch'shehalev er - halev shar
al kol hatov she'od nish'ar banu
al kol mah she'adain lo
shachachnu o she'od lo kanu
sh'vilim ko mukarim
mar'ot she'lo nir'u
yamim tovim yavo'u
k'shenavi otam
einaim yipak'chu

Chorus...

Ata lomed im hashanim
livnot beyachad binyanim,
lichyot im kol hashinuyim.
lirkom ita sipur chayim
vela'avor yamim kashim
bim'tzukot verigushim
tamid lada'at levater
ve'et hata'am leshamer.

Chorus...

Lir'ot betoch han'fila,
sheyesh makom lim'chila
tamid efshar shuv lehatchil,
kmo yom chadash, kmo karagil.

Chorus...

Od nilmad latet, latet

Vídeo incorreto?