Zeh lo chalom
od yavo hayom
yom lo chikinu
alpaim shanah
hamilchamah ha'ach'ronah.

Ozvim et habayit
ozvim et hachaverim
lovshim madei zait
veholchim leyamim acherim.

Mi yad'a shekach yihyeh
shebekamah leilot le'lo ima
tahafoch mina'ar vetihyeh
lebachur mista'er kadimah.

Zeh lo chalom
od yavo hayom
yom lo chikinu
alpaim shanah
hamilchamah ha'ach'ronah.

Yamim le'lo bayit
yamim le'lo chaverim
bimkom deshe rak shayit
giv'ot amakim veharim.

Mi yad'a shekach yihyeh
shebekamah leilot le'lo ima
tekabel aleicha to'ar shekazeh
shel "tz'ad acharai vekadimah!"

Nachzor el habayit
nachzor el hachaverim
nifshot madei zait
venachzor leyamim kilefanim.

Mi yiten vekach yihyeh
shebekamah leilot le'lo bayit
nelech leyamim acherim venir'e
yonah im aleh shel zait.

Vídeo incorreto?