Mishehu, mishehu do'eg,
Do'eg li sham lemalah
Ba vehidlik kamah kochavim,
Vehem noflim echad echad.

Anu sovevim bishtei drachim shonot,
Yom valayla le'orkan.
Ayefim ure'avim umechakim le'ot
bin'tivei avak uzman.

Anu nipagesh besof drachim ushe'elot,
nipagesh betom yamim rabim,
betom harbeh leilot.
Ani yode'a/yoda'at
she'ata/shegam at karev/k'revah achshav,
aviv chalaf, kaitz ne'esaf, vehageshem shav.

Mishehu, mishehu do'eg
Do'eg li sham lemalah
Ba ve'asaf kamah kochavim
heshiv otam echad echad.

Anu sovevim...

Vídeo incorreto?