Shinit et chayai,
lakacht az et yadi beyadech
vehichnast oti el toch hagan.
Pakacht et einai,
hirshet li la'amod letzidech
velir'ot et hakolot mikan.

Chorus:
Shinit et chayai,
himtzet oti, hotzet oti la'or
vetziyart li bayit merachok.
Pakacht et einai
her'et li eich efshar la'avor,
k'shesafart et hadma'ot bitz'chok.

Hazmanim hish'tanu
va'anachnu itam,
aval le'olam lo eshkach eich nag'at belibi,
veru'ach chadashah natat bekirbi,
bayom hahu lifnei shehame'ah chalfah
vechutz mizeh, at yafa (x2)

Shinit et chayai,
hafacht et ha'asur lemutar
k'shehalev hayah kol kach shavir.
Pakacht et einai,
her'et li begalu'i mah nistar
velimad't et gufi lashir.

Chorus...