Tzovet li balev
Kesheyeled tsochek li
Tzovet li balev
Kshe'ani mit'ahev
Tzovet li balev
Kshe'at mabita li
Kshe'at mishtateket
Tzovet li balev

Tzovet li balev
Hachalom vehashever
Halev od ra'ev
vehazman mitkarev
Tzovet li balev
eini be'einayich
Odeni elayich
Tzovet li balev

Tzovet li balev
Keshashir mitchanen bi
Latset la'avir ha'olam
velisrod
Tzovet li balev
kshekulanu beyachad
Mitoch kavanah meyuchedet me'od.


Tzovet li balev
Lamar'eh chiyuchayich
Tzovet li balev
at vekol hake'ev
Tzovet li balev
balev hayediyah
sheyachonu
Yacholnu mizman kvar
Tzovet li balev

Al saf hadma'ot
al chevel dak me'od
Kol kuli chasof
tsmarmoret shebaguf.
Utchushot lochashot
se'arot hargashot
vehalo yode'a
vehevalti kavua
Halama umadu'a
Vehalev halev karu'a
VeTzovet li balev

Tzovet li balev
Ima vayeled
Radio, iton, chadashot mirshiot
Tzovet li balev
umah yihyeh po
Ve'eich nitchazek
ba'sha'ot hakashot.

Al saf hadma'ot
al chevel dak me'od
Kol kuli chasof
tsmarmoret shebaguf.
Utchushot lochashot
se'arot hargashot
vehalo yode'a
vehevalti kavua
Halama umadu'a
Vehalev halev karu'a
VeTzovet li balev