Ben Aðlamazken
Ben aðlamazken açýldý perde düþtü maskem ve aðlamazken dert üþüþtü
Oldu mesken bana dünya zevk ü sefa içinde kaldým her zaman ben
Mengenem bu evren her zaman dar her halukarda kara geçtim
Her zaman gülen ben oldum asla bakmadým ki arkama ben emri verdim
Onlar yaptýlar silahla kimde para var anne onunla güldüm
Emme mezara girdim öncem akýllandým sandý nafile
Ben aðlamazken her sebeple güldüm insanoðlu kardeþim hep ölmüþ
Her zaman savaþ felaket herbir yerde bana ne beþibiryerde olsun isterim
Ben hiçte dalmam derde...
Ben aðlamazken açýldý perde düþtü maskem ve aðlamazken
Herkes üzgün herkes elden bir þey gelir diye þþþ bekleyiþler
Haremde curcunam çok hadi naþ ben aðlamazken...

Ben aðlamazken havada savaþýn rüzgarlarýmý esiyor acaba
Ancak baþta söyleyeyim bu sancak devrilmez salýncak koptu
Zincirlendi idealizm hep sýnýrlý kaldý faydasýz kararla hep karardý tarlalar
Sarayda kaldý naralar deðerli oldu maðralar
Genç yaþta göz yuman bu yaþama ikinci hak yok
Yaþ sýnýrý yok karaca ahmet kapýda bekler rahmet çok
Çoðumuz aç ve çoðumuz tok onbinlerce foýk ihanet etti ademe
Cümle aleme bu rapte isyaným var medcezir var ey ademoðlu nefsimiz köreldi
Tospembe bakmadýk bu dünyaya ve ecel aðlamazken geldi...
Resmedil ve resmol kansýz rap bu tek yol gördüðüm bu herþey hep rol
Varsa yoksa petrol kaybeder her despot underground da yektik hem efekttik
Renkli dünyamýzda yok güneþ kaybettik bu hastalýklar epidemik
Mikropsa diplomalý bir program iþte problem burada akademik hologram
Kaç kilogram edebilir bu progressive deneyler hadi ordan andýmýzmý vardý
Karlý yoldan geçmeyi biz seçmedik bu buzlar eriyecektir elbet
Bir gün gelir savaþlar ayný tablolarla aðlatýr diken ve gül çok aðlamýþ bu dünya bahçesinde
Daðlanýr bu gözler barýþ yalan savaþsa gerçek savaþma gerzek anlaþmýþ herkes
Dayanmýþ hançer kafanda mavzer önünde panzer mezarsa mahzen
Felaketi bir bilsen istemezdin erken vakit gelir melek alýr caný ben aðlamazken...
Ben aðlamazken açýldý perde düþtü maskem ve aðlamazken
Herkes üzgün herkes elden bir þey gelir diye þþþ bekleyiþler
Haremde curcunam çok hadi naþ ben aðlamazken...

Müzik : Ceza
Düzenleme, Bass : M. Can Erdoðan
Coldhouse Studio Ýstanbul