Þair olmak isteyen bir gezgin
Yaþama hevesi kalmamýþ bir bezgin
Bezirganýn önde gideni zengin
Rengi kalmamýþ ki kiminin
Engin denizde lodosa yakalanan bir gemicinin
Yaþamý hep çetin, metanetin de sýnýrý var beyim
Kimisinin mutluluðu bir resim, kimisininki dört mevsim
Kelebeðin ömrüne bedel bir geleceðin
Getirecek hediyesi nedir ki ? bilemedim
Vay haline elekte elenenin
Hayata aðlamaklý baþlayan bu insanoðlu gördü geleceði
Bir dilim ekmeðin sonunda bedelinin de alýnacak olmasý gibi
Düþünenin
Düþenin de dostu olmamýþ ki batanýn olsun
Müttefik de belli deðil ittifak da
Mutlak mücadele kazanmak, zafere koþmak
Yenilince aðlamak, yenmek için hile yapmak
Her sonuçta pay kapmak dünya kuralý olmuþ
Taþtan bozma kalplerse hep kanla dolmuþ

[Nakarat]
Kanadýmý kýrdýlar uçamadým anne
Savaþa soktular koþturdum
Kalbini açamayan herkesin aklýna
Eðriyi doðruyu ben soktum
Sonbaharda dökülen yapraktým
Ýlkbaharda geri geldim ben
Aileme dostuma selamlar olsun
Gökkuþaðýndaki bir rengim ben
Kanadýmý kýrdýlar uçamadým anne
Savaþa soktular koþturdum
Kalbini açamayan herkesin aklýna
Eðriyi doðruyu ben soktum
Sonbaharda dökülen yapraktým
Ýlkbaharda geri geldim ben
Aileme dostuma selamlar olsun
Yaðmur sonrasý güneþim ben

Zamanda yolculuk beyinde meþgul edebilir
Fakat objektif olmaz
Zararý yoktur yararý olmadýðý gibi
Benliðinde kaybedilen her þey
Benliðinde kaybedilen her þey
Hesap masasýnda olabilir yalnýzken
Utanma aç kalbini gir topluma
Göster haydi kendini ve 'buradayým' de !
Savaþý kaybetme yürüme geriye, dönme
Bak ve ileriye ilerle
Hisset deliðe düþme, dönme deliye
Karaya boyanan adamýn boynuna ilmeði geçiren cellat'a
Biçare lanet - hayalet olana dek
Beklemek mi gerek acep ?
Çarký dönmemiþ ki feleðin gözünün yaþýna baksýn
Gözümün yaþýný alsýn
Kanýmý canýmý alsýn ancak canýmý yakmasýn
Azap çeken gönüllere, kül olan tüm kalplere yaðmur yaðsýn
Kalp daðlayan tüm eller kalpleriyle daðlansýn
Kalp karalayanlar yansýn

[Nakarat]
Kanadýmý kýrdýlar uçamadým anne
Savaþa soktular koþturdum
Kalbini açamayan herkesin aklýna
Eðriyi doðruyu ben soktum
Sonbaharda dökülen yapraktým
Ýlkbaharda geri geldim ben
Aileme dostuma selamlar olsun
Gökkuþaðýndaki bir rengim ben
Kanadýmý kýrdýlar uçamadým anne
Savaþa soktular koþturdum
Kalbini açamayan herkesin aklýna
Eðriyi doðruyu ben soktum
Sonbaharda dökülen yapraktým
Ýlkbaharda geri geldim ben
Aileme dostuma selamlar olsun
Yaðmur sonrasý güneþim ben

Koþturmak boþ durmaktan iyidir
Boþ durmak boþ koþmaktan yararlý
Hoþ tutmak gönlü, yas tutmaktan çok zormuþ
Yaþlanmak her dökülen yapraðýn arkasýndan aðlamak gibidir
Hayatta erken emeklilik seçim deðildir, kadere baðlýdýr
Yazgýdýr
Hayat ince bir çizgi, narin bir çalgýdýr
Yüzlerce yýl emek veren insanin
Hasat zamaný ölü tohumlarý mýdýr?
Her güne yeni umutlarla açýlan gözler
Yalanlarla aðlatýlan gözler
Dolanlarla aldatýlan gözler
Bir güzel sözle güler
Akýtýlan her damla ter yok oluþu engeller
Negatif deðillerse, art niyetli deðillerse eðer, bu böyle
Devam eder
Dilediðim her þey olmuyor
Çabalar bazen çok nafile
Nargilenin dumanýna benzer hayallerim
Sadece beni zehirler ve uçup gider
Kafileler gibidir insanlar
Bazen seni seyreder giderler
Herkes kendine paha biçmiþ
Bende karþýlýksýz bir çek
Emeklerim dostluktan yana, ama olmuyor !
Anneme sordum niçin böyle ???
Ama baktým o da aðlýyor

[Nakarat]
Kanadýmý kýrdýlar uçamadým anne
Savaþa soktular koþturdum
Kalbini açamayan herkesin aklýna
Eðriyi doðruyu ben soktum
Sonbaharda dökülen yapraktým
Ýlkbaharda geri geldim ben
Aileme dostuma selamlar olsun
Gökkuþaðýndaki bir rengim ben
Kanadýmý kýrdýlar uçamadým anne
Savaþa soktular koþturdum
Kalbini açamayan herkesin aklýna
Eðriyi doðruyu ben soktum
Sonbaharda dökülen yapraktým
Ýlkbaharda geri geldim ben
Aileme dostuma selamlar olsun
Yaðmur sonrasý güneþim ben

Vídeo incorreto?