Bir bahçemiz var;
Bir taraf çiçekli, bir tarafsa çöl.
Bir tarafta gökkuþaðý, öbür tarafsa çöl.
Sýnýrda kalmýþlardanýz biz.
Hep sýnýfta kalmýþlardan çok uzaktayýz;
Sýkýntý çekmiþlere yakýn bir yerde.
Çölde kazanýlan zaferler;
Hepsi kanla yazýlýr.
Ahmak olmasaydýn insan;
Tüm zaferler dostça kazanýlýrdý.
Her gün doðumundan her gün batýmýna,
Her geceden gündüze iþlenen bir suç var.
Her bir yerde bahçemiz var
Cümle derde ol deva diye dua ederdi günde bin defa
Fayda yok! Bu çok fena...
Çare yok! Bu bir bela...
Sanki yoktu basta...
Hepsi kalsýn...
Alemimde Sagopa ve Ceza,
Rap için bir pranga...

Ýlham perilerim,
Yorgun ellerim
Ve miskin armaðan düþüncemin
Yanýnda bir emanetim bu bedene.
(zor)
Yýllarým bir yetki verdi;
Etki tepki oldu.
Kendimin hudutlarýnda bir çiçektim, mordum.
Onca tarla doldum.
Bir þafaktim;
Askerin duvarda yýrttýðý bir takvim yapraðýnda.
Geri kalan umut rakamlar oldum.
Ýstediðim yerdeyim.
1-2 dakika verin bu adama konuþamaz.
Dilim tutuldu.

Fincan kahvem hatrýna saydým
Bir yudumluk aþkým deli sarhoþ
Komplo ordularýn gardiyanlarý
Neyim var ki raptan gari?

Fincan kahvem hatrýna saydým
Bir yudumluk aþkým deli sarhoþ
Komplo ordularýn gardiyanlarý
Neyim var ki raptan gari?

Akar sular bu bahçelerde.
Kurtulur zebanilerden.
Akmayan suyu bile çölde
Çesmeler var her bir yerde; bul!
Olmaya çalýþ bir kul!
Ýstediðimiz yekte sulh!
Olmasýn altýmda çul!
Olmasýn param ve pul!
Genede gül bir kez be!
Bir kere gül be!
Senede bir de olsa,
Gül bu çölde yeþerir elbet.
Sabah biter ve biz de
Sýnýrýn ortasýnda kaybolup gider de
Sözlerimizi ve rapimizi
Miras býrakýrýz yeter!

Ey rapin sebepsiz anlamý!
Damarlarýmda gezine dur.
Þakaklarimda kan birikmiþ,
Ben bir cümlelik bir nokta deðilim!
Þiirlerimle gömülecek adým
Satýrlarim ve geçmiþim,
Tokat izlerim...
(Ceza - anlat)
Ellerimde karakalem,
Kara gözüm seyirde.
Yollarýmda yolunu gözlediðim bir yolcu
Maðlubum...
Yaradan Allah'ým! Gençliðime mahcubum
Oyuncak bir tabanca elime hakim oldu,
Çok alýþtým...
Ben bugünde yaþýyorum;
Yarýnda meçhulüm.
Bin yasak ve bin cezayla ilelebet mi yaþýyorum?
Bir bal olsam, damlasam.
Bu yeryüzünde bir kalbim, nefretim
Ve var olan bin cezam...

Fincan kahvem hatrýna saydým
Bir yudumluk aþkým deli sarhoþ
Komplo ordularýn gardiyanlarý
Neyim var ki raptan gari?

Fincan kahvem hatrýna saydým
Bir yudumluk aþkým deli sarhoþ
Komplo ordularýn gardiyanlarý
Neyim var ki raptan gari?

Vídeo incorreto?