Tozpembe masmavi fazla arama
Herkesin bir derdi vardýr ama tuz basma yarana
Kanama geçici ancak hergün açýlan yeni yara
Ýnsanoðlunu komaya sokabilir
Ha þevkat nerede dersen çok uzun zamandýr ortalarda yok
Merhametle birlikte yok oldular, gittiler
Ve þimdi mantýk kaldý yalnýz
Savunmasýz tutarsýz acýmasýz kuralsýz al misal sana
Bazý bilimadamý ve profesörler
Çarelerini bulamadýklarý fakat kendi ürettikleri
Mikroba virüslere panzehir icad edemediler
Nedeni belli bence savaþý seviyolar
Hergün yeni ölüm makinesi icad edene ne diyelim?
Allah kurtarsýn onu böyle tutsak etmiþ bos düþünceden
Kanýna girmiþ ifritten vakti dolmuþ kimlikten
Feri sönmüþ gözlerden

Tek bir ihtimal var metafiziksel ihtilal
Ölüme giden atardamar ne kadar insan ömrü var
Kobay edilen tüm insanlar zehire reklam olacaklar
Kahramanlýðýysa kahpeler yazacaklar ..

Bosphorus laboratuvarlarýnda yaptýðým
Kimyasal deneylerden çýkan sonuçlara göre
Kat etmeniz gereken yol bir kaç ýþýk yýlý
Ýnsan paralý eðitimle ne kadar alim olabilir
BilmeM ama bu gidiþle
Geri kafalý adamlar çoðalacak heralde bu memlekette
Enseste yatkýn bu adamlarý kurþuna dizmek normaldir
Ama böylesine ter dökene saldýraný
Pitbull'lara ýsýrtmak gerekli bence
Memoli modelinde bir polis hayal edemediðim gibi
Doðru konuþanýnda kazanacaðýný zannetmiyorum
Ben hiç bir zaman için yo ! dikkat !
Neyse konuyu fazla daðýtmadan nükleer
Baþlýklý barýþ güvercinlerine karþý
Gereken önlemleri þimdiden almak gerekli dostlar
Gençlerin uefa kupasýndan baþka övünecekleri þeyler olmalý
Hergün haberlerde ölümü duymamali
Sade kötüyü görüp ona uymamalý
Tüm liriklerimde dünya'dan bir parça
Dünya'dan bir örnek bu benim dünyam
Sana göre belki paçavra ancak
Beni ilgilendiren tek þey mahkeme
Beyninin sonucunu sunmak
Sayýsal tokat akýlcý söylem lyrical eylem
Ýþte mahkemem

Tek bir ihtimal var metafiziksel ihtilal
Ölüme giden atardamar ne kadar insan ömrü var
Kobay edilen tüm insanlar zehire reklam olacaklar
Kahramanlýðýysa kahpeler yazacaklar ..

Tek bir ihtimal var - metafiziksel ihtilal
Her sonuçta çýkabilir ve bu sonuna yaklaþan dünya karþýsýna
Tek bir ihtimal var, tek bir ihtimal var, tek bir ihtimal
Var
Kimine boynu kýldan ince olaný sevdirirken dünya
Kimini reklam etmiþ aleme
Tek bir ihtimal var, tek bir ihtimal var
Tek bir ihtimal var, tek bir ihtimal var
Atýlan her temelde yapýlan her deneyde
Alýnan her nefeste gömülen her cenazede
Tek bir ihtimal var, tek bir ihtimal var
Tek bir ihtimal var, tek bir ihtimal var

Vídeo incorreto?