tradução automática

Angústia da ignorância


tópico zankokuna rekishiga tsuzukuyo
tokiga sodateta daijina riron
Manabu kotoga ayamachiwo Ram
chamadas admitiu hidake jidaiwo saku

soshite bokunadoga Qatar não tsugu ikeiwo
Rui aposta jijutsuga mercado nokoru
bokunadono koudouga naniwo imishite
splinter fushigi naniga garfo reruno?
kotaewo motomete itemo sakihewa todokazu

hitori hitorino kangaewo tsunagu kotowo dekizu
nanimo kamoga futsuri Aide buzamade
risouwa takaku byookito kokoro inovadores
muchiga orvalho Sabishi kyori
tsumi bukai NOUNO Seki

ou Kirikae asuni idomu
tsuyoi chikarawo machi jugo kunouwo
fogão nokosare anos sogaino
kimiwo Kesu kototo viver motomeru kotowo Shinji
Chiisai niwade asobu obieru Kongen