Shalom aleichem
Mal'achei hasharet
Mal'achei elyon.

Mimelech mal'achei ham'lachim
Hakadosh baruch hu.

Bo'achem leshalom
Mal'achei hashalom
Mal'achei elyon

Mimelech mal'achei ham'lachim
Hakadosh baruch hu.

Bar'chuni leshalom
Mal'achei hashalom
Mal'achei elyon

Mimelech mal'achei ham'lachim
Hakadosh baruch hu.

Tzetchem leshalom
Mal'achei hashalom
Mal'achei elyon

Mimelech mal'achei ham'lachim
Hakadosh baruch hu.

Shana tova (1)
The traditional new year song

Shanah halcha, shanah ba'ah
Ani kapai arimah;
Shanah tovah lecha, aba,
Shanah tovah lach, ima,
Shanah tovah, shana tovah!

Shanah tovah ledod gibor
Asher al hamishmeret
Ulechol noter, ba'ir, bak'far,
Birkat "chazek" nimseret
Shanah tovah, shanah tovah!

Shanah tovah, tayas amitz,
Rochev bimerom shamaim,
Verov shalom melach ivri,
Oseh darko bamayim
Shanah tovah, shanah tovah!

Shanah tovah lechol amel
Benir vegam bemelet,
Shanah tovah umetukah
Lechol yaldah veyeled!
Shanah tovah, shanah tovah!

Shana tova (3)

Shanah tovah, shanah tovah, shanah tovah,
Shanah sh'ketah, shanah yafah, shanah shalvah,
Shehashanah hazot tihyeh shana tova,
Sh'nat shalom, ush'nat chalom ve'ahavah.

Shana tova, shana tova legamadim,
Velin'sichot shebesifrei hayeladim,
Le'imahot ule'avot uledodim,
Uvim'yuchad shanah tovah liy'ladim.

Shanah tovah ume'irah lekochavim,
Lir'chokim, vegam le'eleh shek'rovim,
Velakochav sheli me'al letzaftzefah
Shenah shel or, shanah tovah, shanah yafah.

Shanah tovah lamatosim hamehirim
Asher tasim lahem me'ever leharim,
Veliy'ladim hamekanim bahem kol kach
Shanah tovah, shanah tovah umetukah.

Shanah tovah letapuzim bapardesim,
Shanah tovah larakavot al hapasim,
Ledayagim, ve'im efshar gam ledagim,
Shanah tovah lachofsim velachagim.

Shanah hatzlachah, shanah tovah, shanah yafah,
Tihyeh le'ish ahser toke'a beshofar,
Sh'teki'ato tach'dor et kol hareki'im
Sushetagi'a laraki'a hashvi'i.

Shanah tovah, shanah tovah, shanah tovah,
Shanah sh'ketah, shanah yafah, shanah shalvah,
Shehashanah hazot tihyeh shana tova,
Sh'nat shalom, ush'nat chalom ve'ahavah

Shir asif

Kol hatapuchim bagan
Berinah katafnu,
Kol ha'agasim kulam
Besimchah asafnu,
Kol ha'olelot ad tom
Bek'ramim batzarnu,
At hatiras basadot
Besason katzarnu.
Et goreneinu hayafah
Lechem paz gadashnu,
Et s'doteinu misaviv
Bat'lamim charashnu.
Od me'at hagar'inim
Betikvah nat'minah,
Lashanah hachadashah
Yevulim naz'minah.

Shir hadayagim
Dayagim dance

Ru'ach yam vehod galim
El chofayich mah kalim
Dayagim parsu rishtam
Havi narda layam

Gal vasel'a ushchafim
Vesirah mul shachak
Levein risayich nishkafim
Gil oshrech - kayam!

Tnu od reshet, ki ham'tzulah rogeshet
Rabah, rabah d'gat hayam!
Se'u, se'u mashot, alu ki et lim'shot
Ali habat mechof umigalim
Ali, ki ru'ach yam...

Shuru, habitu ur'u
Shuru habitu uru dance

Shuru, habitu ur'u
Mah gadol hayom hazeh, hayom hazeh.
Esh yokedet bachazeh
Vehamach'rashah shuv polachat basadeh.

Et, makosh, turiah vekilshon,
Hitlak'du bise'arah,
Venadlikah shuv et ha'adamah
Beshal'hevet yerukah.

Siman tov umazal tov

Siman tov umazal tov
Umazal tov vesiman tov
(x3)
Yehe lanu.

Yehe lanu, yehe lanu
Ulechol yisrael.
(x2)

Simi yadech

Simi yadech beyadi,
Ani shelach ve'at sheli.
(x2)

Hey, hey galiya,
Bat harim yefeifia!
(x2)

Sisu et yerushalaim

Chorus:
Sisu et yerushalayim, gilu vah,
Gilu va kol ohaveiha,
Kol ohaveiha.

Al chomotayich ir david
Hifkad'ti shomrim,
Kol hayom vechol halaila
(repeat )

Chorus

Al tira ve'al tifchad/tichat avdi ya'akov
Ki yafutzu misaneicha (mip'neicha)
(repeat )

Chorus

Se'i saviv einayich urei kulam
Nik'betzu uva'u lach.
(repeat )

Chorus

Ve'ameich ameich
Kulam tzadikim
Le'olam yirshu aretz.

Chorus

Sisu vesimchu besimchat torah

Sisu vesimchu
Besimchat torah
Ut'nu kavod latorah

Ashkenazic:
Sisu vesimchu
Besimchas toiro(e)
Us'nu koived latoiro(e)

Sukati hasukah

Sukati, hasukah,
Nehederet, yerukah.
Li, li, li - rak, rak, rak
Li rak mechakah.

Bah yoshvim, bah etrog
Aravah, aravot
Yachad yosh'vim
Beyachad sharim
Um'saprim gam sipurim

Sukati, hasukah..

Saba yesh li, yesh li sab,
Vezakan lo tzach, (ve)rachav.
Hu oti ohev kol kach,
Sukati yachas bis'chach.

Sukati, hasukah...

Min haboker ad haleil
Hi omedet lah batzel.
Levushah hi ad hagag,
Mekushetet leyom chag.

Sukati, hasukah...

Te ve'orez yesh besin
Te ve'orez dance

Te ve'orez yesh besin, be'eretz hanidachat
Uve'artzenu yesh chamsin vechol minei kadachat.

Mah ichpat, lo ichpat, bak'farim alinah
Yesh li pat, ein li pat, mah li nafka minah.

Bamitbach bachurah, bakomunah shtaim
Yesh latzet la'avodah, ein li michnasaim.

Mah ichpat...

Kol hayom salalti kvish, zeh me'at lo no'ach
Uva'erev esek bish, letayel ein ko'ach.

Mah ichpat...

Tarnegol balul mabit el hatarnegolet
Yesh labachurim blorit mamash k'mo karbolet.

Mah ichpat...

Hazanav lachamorim, lag'malim dabeshet
Ulechot habachurim, etzba meshuleshet.

Mah ichpat...

Liche'ev beten shemen kik, lakadachat chinah
Belibi ke'ev atik, mah t'rufah achinah.

Mah ichpat...

Tichlah shanah
Ve'anachatah

Tichlah shanah ve'anachatah
Tachal shanah vesimchatah.
(x2)

Shanah tovah hineh olah
Likrat shalom uge'ulah.

Tichlah shanah...

Ikar yagil, sadeh yismach,
Yered matar - hakol yifrach.

Tichlah shanah...

Tzadik katamar
Tsadik katamar

Tsadik katamar yifrach, yifrach
Tsadik katamar yifrach
(repeat)

Ke'erez bal'vanon yisgeh
Ke'erez bal'vanon yisgeh,
Ke'erez bal'vanon yisgeh, yisgeh
(repeat)

Ugah ugah

Ugah, ugah, ugah
Bema'agal nachugah
Nis'tovevah kol hayom
Ad asher nimtza makom
Lashevet, lakum
Lashevet, lakum
Lashevet velakum.

Uvanu batim

Uvanu vatim veyashavu

Venat'u ch'ramim ve'ochlu pir'yam.


Modern version
Uvanu batim veyashavu

Venat'u ch'ramim ve'achlu pir'yam.
Vedavid yafeh einayim

Vedavid yafeh einaim
Hu ro'eh bashoshanim
Vedavid yafeh einaim
Hu ro'eh bashoshanim
Hikah sha'ul be'alafav
Vedavid berivevotav
Ben yishai, chai vekayam
Ben yishai, chai vekayam

Continua...

Vídeo incorreto?