Evenu shalom aleichem
Evenu shalom aleichem
Evenu shalom aleichem
Evenu shalom, shalom, shalom aleichem

Shomer lovanum
Veshomer loyshan

Vídeo incorreto?