Avir arim tzalul kayayin
vere'akh oranim
nisa beru'akh ha'arbayim
im kol pa'amonim.

Uvtardemat ilan va'even
shvuya bakhaloma
ha'ir asher badad yoshevet
uveliba khoma.

Yerushalayim shel zahav
veshel nekhoshet veshel or,
halo lekol shirayikh ani kinor.

Vídeo incorreto?