hayom yom huledet
tiri yesh po sod yashan chadash
lifros et halechem
laga'at bemashu kzat mushlam

kvar emza halyla
chashavti ulay kedai lishon
aval mashu takua
takua amok betoch hagaron

nachon at yoda'at
kol kach meshaga'at
lifney she-at borachat
boi bli pachad
kchi oti kacha
(x2)

hayom yom huledet
chashavti kimat al kol hapratim
hezmanti lach cheder
shamayim kchulim im kochavim.

nachon at yoda'at....

Vídeo incorreto?