nie s³ucham ju¿
tych smutnych s³æw.
nie martwiê siê,
poznajê œmiech.
on zna tê miejsca,
najivne i piêknê.
doros³y pan,
puszczaj¹ce latawce.

REF.
czy ty j¹ masz,
czy têsknisz jak ja?
czy wiesz dlaczego
znæw czujesz siê sam?
policz do trzech
i pomys³ co chcesz.
policz do piêciu,
to ju¿ nie jest sen.

czy mæg³byœ dziœ,
dziœ ze mn¹ iœæ
nie mówi¹c nic,
po prostu byæ.
chodŸ ze mn¹
ja te¿ jestem smutna
po p³aczmy razem,
a¿ zjawi siê uœmiech.

REF.
czy ty j¹ masz,
czy têsknisz jak ja?
czy wiesz dlaczego
znæw czujesz siê sam?
policz do trzech
i pomys³ co chcesz.
policz do piêciu,
to ju¿ nie jest sen.

czy ty j¹ masz? (X2)

REF.
czy ty j¹ masz,
czy têsknisz jak ja?
czy wiesz dlaczego
znæw czujesz siê sam?
policz do trzech
i pomys³ co chcesz.
policz do piêciu,
to ju¿ nie jest sen.
(X2)