sta³a pod scian¹ s¹cz¹c kakao
kapela ciê³a walca na 6
spyta³em skromnie czy pójdziesz do mnie?
kiwnê³a g³owa zgadzaj¹c siê.
trzeba zawsze ¿yæ biegn¹c¹ chwil¹,
na co komu dziœ wczorajszy dzieñ?

topi³em smutki w butelce vódki
obok japoñczyk do lustra pi³
pytam siê tego: powiedz dlaczego
te¿ jesteœ smutny? on na to mi:

na co komu dziœ wczorajsza mi³oœæ?
na co komu dziœ wczorajszy sen
po co dalej piæ to samo piwo, kiedy czujesz ¿e ulecia³ gaz?

chcialem byæ sob¹ za wielk¹ wod¹
na czekoladê poczu³em chêæ
by³a namiêtna, bardzo nieletnia
i dobrze zna³a refrenu sens:

na co komu dziœ wczorajsza mi³oœæ?
na co komu dziœ wczorajszy sen
po co dalej piæ to samo piwo, kiedy czujesz ¿e ulecia³ gaz?

spotka³em narzeczon¹
tak¹ ze szkolnych lat
próbowalismy mocno
by taniec naszych cia³ rozgrza³a jakaœ iskra

na co komu dziœ wczorajsza mi³oœæ?
na co komu dziœ wczorajszy sen
po co dalej piæ to samo piwo, kiedy czujesz ¿e ulecia³ gaz?

Vídeo incorreto?