Avinu Shebashamayim, Itkadesh shimcha
Tavô Malchutecha, ieasseh retsocha
Kevashamayim, ken baaretz

Et lechem chukeinu ten lanu hayon
uslach lanu al hataeinu
ken mor sheso le'chim gam anachnu lachute' im lanu

Veal tevienu lidei nissaion
Ki im chaltsenu min Harah

Ki lecha hamamlaha, hag'vurah v'hatiferet
Leolmei ólamim
Amen

Vídeo incorreto?