Lechah dodi, likrat kalah
penei shabat nekabelah
(x2)

Shamor vezachor bedibur echad
hishmi'anu el hameyuchad
hashem echad ush'mo echad
leshem uletif'eret velitehilah

Lechah dodi...

Likrat shabat lechu venelchah
ki hi mekor hab'rachah
merosh mikedem nesuchah
sof ma'aseh bamach'shavah techilah

Lechah dodi...

Mik'dash melech ir meluchah
kumi tze'i mitoch hahafechah
rav lach shevet be'emek habacha
ve'hu yachamol alaich chem'lah

Lechah dodi...

Hitna'ari me'afar kumi
lib'shi big'dei tif'artech ami
al yad ben Yishai beit halach'mi
kar'vah el nafshi ge'alah

Lechah dodi...

Hitoreri, hitoreri,
ki ba orech, kumi uri,
uri, uri, shir daberi,
kevod hashem alaich nig'lah.

Lecha dodi...

Lo tevoshi ve'lo tikal'mi
mah tishtochachi umah tehemi,
bach yechesu ani'ei ami,
venivnetah ir al tilah.

Lecha dodi...

Vehayu lim'shisah shosaich,
verachaku kol miv'laich,
yasis alaich Elohaich,
kimesos chatan al kalah.

Lecha dodi...

Yamin usmol tif'rotzi,
ve'et hashem ta'aritzi,
al yad ish bein partzi,
venis'mechah venagilah.

Lecha dodi...

Boi beshalom ateret ba'alah,
gam besimchah uvetzahalah
toch emunei am segulah,
boi kalah, boi, kalah;
toch emunei am segulah,
boi kalah, shabat malkah.

Lecha dodi...

Vídeo incorreto?