Od yishama be'arei yehudah
uvechutzot Yerushalaim:

Kol sason vekol simchah,
kol chatan vekol kalah.

Vídeo incorreto?